Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010

Δημόσια Διαβούλευση για τα νέα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει διαδικασία ηλεκτρονικής δημόσιας διαβούλευσης για τη διαμόρφωση νέων προγραμμάτων στους κάτωθι τομείς:

Εκπαίδευση και Κατάρτιση (σημερινό πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση»)

Νεολαία (σημερινό πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση»)

Συνεργασία στην ανώτατη εκπαίδευση με τρίτες χώρες (σημερινό πρόγραμμα «Erasmus Mundus»)

Σκοπός της ως άνω διαβούλευσης είναι η συλλογή απόψεων από τοπικές και περιφερειακές αρχές, υπουργεία, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας και από οποιονδήποτε άλλο οργανισμό ή πολίτη που εμπλέκεται ή ενδιαφέρεται για την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής στη διαβούλευση έχει ορισθεί η 30η Νοεμβρίου 2010. Τα σχετικά ερωτηματολόγια και περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_el.html .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου