Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011

Οι αλλαγές σε αποσπάσεις και μεταθέσεις εκπαιδευτικών

Αλλάζει ο τρόπος τον αποσπάσεων εκπαιδευστικών στα σχολεία. Κύρια κριτήρα τίθενται πλέον οι τίτλοι σπουδών και η γνώση σε νέες τεχνολογίες. Την επόμενη εβδομάδα θα διαμορφωθεί και η πρόταση της ίδια επιτροπής για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών.

Η επιτροπή του υπουργείου Παιδείας που επεξεργάστηκε το θέμα διαμόρφωσε ήδη μια πρώτη πρόταση η οποία και θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες σε νέα συνεδρίασή της. Σύμφωνα με αυτήν:

- Για μεταθέσεις στο υπουργείο Παιδείας και τις ανεξάρτητες υπηρεσίες του λαμβάνονται υπόψιν:

α. Τις µεταπτυχιακές σπουδές στη Δηµόσια Διοίκηση ή στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης.
β. Το δεύτερο πτυχίο που είναι σχετικό µε τη διοίκηση, τη νοµική ή άλλη επιστήµη.
γ. Την τεκµηριωµένη γνώση του αντικειµένου της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί.
δ. Τη γνώση των νέων τεχνολογιών, η οποία αποδεικνύεται µε πτυχίο, µεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποίηση επιπέδου Α’ ή Β’.
ε. Την αξιόλογη διοικητική εµπειρία, κατά προτίµηση στις υπηρεσίες ή σε Νοµικά Πρόσωπα του υπουργείου.
στ. Την πιστοποιηµένη γνώση ξένων γλωσσών, η οποία αποδεικνύεται µε πτυχίο, µεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποιητικό επιπέδου Β2 και άνω.

- Για τις αποσπάσεις απο υπηρεσιακά συμβούλια του υπουργείου ή από σχολείο σε σχολείο θα συνεκτιμώνται:

Για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και από σχολείο σε σχολείο του ίδιου ΠΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ λαµβάνονται υπόψη τα κριτήρια για τις µεταθέσεις, εκτός από τις συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν οι εκπαιδευτικοί. Επίσης συνεκτιµώνται από το οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο τα εξής:

α. Βαριές και δυσίατες ασθένειες:
i. Των ίδιων των εκπαιδευτικών, των παιδιών ή των συζύγων τους (µονάδες 5 για ποσοστό 50%-67% και µονάδες 10 για ποσοστό 67% και άνω).
ii. Των γονέων τους που είναι δηµότες από διετίας δήµου της περιοχής όπου ζητείται η απόσπαση, εφόσον αποδεδειγµένα έχουν την επιµέλειά τους (µονάδες 2 για ποσοστό αναπηρίας 50%-67% και µονάδες 5 για ποσοστό 67% και άνω).
iii. Αδελφών τους µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον έχουν µε δικαστική απόφαση την επιµέλειά τους (µονάδες 5).
Το ποσοστό αναπηρίας αποδεικνύεται µε γνωµάτευση πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας υγειονοµικής επιτροπής, που εκδίδεται βάσει του Ενιαίου Κανονισµού Προσδιορισµού Ποσοστού Αναπηρίας, όπως ισχύει κάθε φορά.

β. Η συνυπηρέτηση µε σύζυγο εκπαιδευτικό της Πρωτοβάθµιας ή της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή µελών ΔΕΠ Πανεπιστηµίων ή Ε.Π. ΤΕΙ Τµηµάτων ή Παραρτηµάτων (µονάδες 6 επιπλέον).

γ. Η χηρεία, εφόσον υπάρχουν ανήλικα παιδιά (µονάδες 5).

δ. Οι εξαιρετικά σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, όπως η διάζευξη ή διάσταση, η χηρεία ή η ανάγκη για εξωσωµατική γονιµοποίηση (µονάδες 3).

ε. Οι σπουδές του εκπαιδευτικού (µεταπτυχιακές ή για απόκτηση άλλου τίτλου) σε σχολή που εδρεύει σε διαφορετική περιοχή από αυτήν όπου ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός (µονάδες 2).

- Θα αποσπώνται κατά προτεραιότητα σε υπηρεσιακά συμβούλια όσοι:
α. Ανήκουν σε ειδική κατηγορία µετάθεσης.
β. Είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάµεων.
γ. Είναι εκλεγµένοι περιφερειακοί σύµβουλοι, δήµαρχοι, δηµοτικοί σύµβουλοι, πρόεδροι δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων.
δ. Είναι σύζυγοι δικαστικών λειτουργών.
ε. Είναι µέλη των διοικητικών συµβουλίων των ενώσεων λειτουργών µέσης εκπαίδευσης ή των συλλόγων των δασκάλων και ζητούν απόσπαση σε σχολεία της έδρας αυτών.

Αν δεν υπάρχουν λειτουργικά κενά στην περιοχή όπου θεµελιώνουν δικαίωµα απόσπασης, σύµφωνα µε την κατηγορία στην οποία ανήκουν, η απόσπαση πραγµατοποιείται σε όµορη αυτής περιοχή.

Ανάπηροι και τρίτεκνοι

Κατά τις αποσπάσεις από υπηρεσιακά συμβούλα σε υπηρεσιακά συμβούλια αποσπώνται κατά προτεραιότητα, εφόσον υπάρχουν λειτουργικά κενά, οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες, κατά σειρά προτεραιότητας:
α. Πάσχουν από αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.
β. Είναι τρίτεκνοι.

Πάντως, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στην περιοχή ή στο σχολείο του πρώτου διορισµού τους και όσοι είναι στελέχη της Εκπαίδευσης και έχουν υποβάλει αίτηση µετάθεσης στην περιοχή όπου ζητούν να αποσπαστούν.

Πηγή: Το Βήμα (04.02.2011).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου