Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2010

Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με τα Τμήματα Γεωγραφίας, Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνουν και λειτουργούν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών « Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού » για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 στη Χίο.

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής κατευθύνσεις:
- Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης
- Διοίκηση Φιλοξενίας (Hospitality),
μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων, από τα οποία τα δύο συνιστούν άμεση εκπαιδευτική παρακολούθηση και το τρίτο περιλαμβάνει τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας.

Ο αριθμός των εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται κατά ανώτατο όριο είκοσι πέντε (25) ανά κατεύθυνση. Οι υποψήφιοι καλούνται να δηλώσουν στην αίτησή τους την κατεύθυνση που τους ενδιαφέρει, ενώ σε περίπτωση που ενδιαφέρονται για περισσότερες κατευθύνσεις τις δηλώνουν κατά σειρά προτίμησης.

Στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) γίνονται δεκτοί, μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, σύμφωνα με το Ν. 3685/2008, πτυχιούχοι των τμημάτων:
•Οικονομικών Σπουδών και Διοίκησης Επιχειρήσεων,
•Περιβάλλοντος, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης,
•Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας,
•Κοινωνιολογίας,
•Γεωγραφίας,
•Περιφερειακής Ανάπτυξης και Χωροταξίας,
•Πολυτεχνικών Σχολών
•Αρχιτεκτονικής, Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Μηχανικών
•Νομικής
•Φιλοσοφικών Σχολών
•Πληροφορικής
•Θετικών Επιστημών
•Μ.Μ.Ε.
•Οικονομικής και Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και απόφοιτοι ΤΕΙ και αντίστοιχων σχολών και τμημάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου