Κυριακή, 13 Ιουνίου 2010

Προώθηση και ενδυνάμωση εθελοντικού κινήματος στην Ελλάδα

Eνόψει του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντικών Δραστηριοτήτων (2011) η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής προτάσεων δράσεων και βέλτιστων πρακτικών για την προώθηση και ενδυνάμωση του εθελοντικού κινήματος στην Ελλάδα.

Γίνε εθελοντής! Κάνε τη διαφορά!

Τον Νοέμβριο του 2009 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακήρυξε το 2011 ως Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντικών Δραστηριοτήτων.

Στόχος του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντικών Δραστηριοτήτων είναι να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει – κυρίως μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και ορθών πρακτικών- τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη, καθώς και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές για τη δημιουργία συνθηκών στην Κοινωνία των Πολιτών μέσα από τις οποίες θα μπορέσει να προαχθεί ο εθελοντισμός και να ενισχυθεί η αναγνωρισιμότητα των εθελοντικών δραστηριοτήτων.

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, έχοντας οριστεί ως εθνική αρχή υπεύθυνη για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν προς το σκοπό αυτό προβαίνει στη σύσταση Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία θα έχει ως έργο τόσο να καθορίσει τους πολιτικούς άξονες γύρω από τον εθελοντισμό όσο και να προτείνει και να υλοποιήσει συγκεκριμένο σχέδιο δράσεων που θα προάγουν το κίνημα του εθελοντισμού στην Ελλάδα. Στην προσπάθειά της αυτή η Εθνική Συντονιστική Επιτροπή θα διατηρεί διαρκή και ανοικτό διάλογο και επικοινωνία τόσο με θεσμικούς φορείς όσο και με άλλους εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών που θέλουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Στο πλαίσιο αυτό, με την παρούσα, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς να υποβάλλουν υπ’ όψιν της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής πρώτον, προτάσεις για δράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του 2011 και δεύτερον, να αποστείλουν στοιχεία δράσεων που έχουν ήδη υλοποιήσει με επιτυχία και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών, με σκοπό την ενδυνάμωση και προώθηση του εθελοντικού κινήματος στην Ελλάδα.

Οι προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την 30η Ιουνίου 2010 ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: volunteerism2011@neagenia.gr. Κάθε φορέας που πρόκειται να υποβάλλει πρόταση, καλείται απαραιτήτως να ορίζει σε αυτήν έναν υπεύθυνο επικοινωνίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου