Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010

Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) της ΑΣΠΑΙΤΕ

Ανακοινώνεται ότι όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή τους στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν 3027/02 και την υπ’ αριθμ. 10/16-6-2010 Πράξη της Δ.Ε της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, πρέπει από 23-6-2010 μέχρι και 12-7-2010 να αποστείλουν ταχυδρομικά και μόνο με συστημένη επιστολή (με την ένδειξη Επιλογή υποψηφίων Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) τα δικαιολογητικά τους, στη Γραμματεία του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στην Αθήνα (Ν.Ηράκλειο Αττικής, Σταθμός Ε.Η.Σ «Ειρήνη», Τ.Κ 14121).

Η παρούσα Ανακοίνωση - Προκήρυξη, η οποία συνοδεύεται από τον Πίνακα με τον αριθμό των εισακτέων ανά πόλη και ειδικότητα, τον ισχύοντα Κανονισμό Αξιολόγησης Υποψηφίων του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ και το έντυπο της Αίτησης και της Υπεύθυνης Δήλωσης, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πατήστε εδώ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου