Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2010

Δημόσια Διαβούλευση για το «Σχέδιο Νόμου για την ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης»

Σε ένα περιβάλλον παγκόσμιου ανταγωνισμού και πληθυσμιακών μετακινήσεων, πολύ περισσότερο μάλιστα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι δεξιότητες των πολιτών αποτελούν σημαντικότατο παράγοντα για την οικονομία μιας χώρας. Ταυτόχρονα, η άνοδος του μορφωτικού επιπέδου των πολιτών μέσω της εδραίωσης μιας γενικής κουλτούρας μάθησης από την προσχολική ηλικία ως την τρίτη ηλικία δε συνδέεται μόνο με την οικονομική ευημερία σε προσωπικό και εθνικό επίπεδο αλλά και με άυλα αγαθά όπως είναι η κοινωνική συνοχή μιας χώρας και η δημιουργία συνειδητοποιημένων και ενεργών πολιτών.

Σε αυτούς τους δυο στόχους αποσκοπεί η νέα πολιτική για τη διά βίου μάθηση, οι βασικές αρχές της οποίας τέθηκαν το Φεβρουάριο σε δημόσια διαβούλευση: στην προώθηση της απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και στη δημιουργία ενημερωμένων και ενεργών πολιτών.

Το σχέδιο νόμου που τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση προωθεί μια ολιστική ιδέα της διά βίου μάθησης και εστιάζει στην ανάπτυξή της στη βάση δυο συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών:

Αλλαγή του διοικητικού μοντέλου οργάνωσης με πέρασμα από ένα συγκεντρωτικό και άκαμπτο σύστημα διά βίου μάθησης σε ένα αποκεντρωμένο και ευέλικτο Εθνικό Δίκτυο Διά Βίου Μάθησης διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα σε όλες τις συνιστώσες της εκπαιδευτικής διαδικασίας (εισροές, διαδικασίες, εκροές).

Θέσπιση κινήτρων για τη συμμετοχή σε κάθε είδους δραστηριότητες διά βίου μάθησης με βασικότερο τη δυνατότητα αναγνώρισης και πιστοποίησης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης μέσω της δημιουργίας Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Για να συμμετάσχετε στη διαβούλευση, πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου