Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010

Βιώσιμη ανάπτυξη

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου ανακοίνωσε προκήρυξη για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Ο αριθμός των διαθεσίμων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα ανέρχεται σε 30. Στο πρόγραμμα θα λειτουργήσουν τρεις (3) κατευθύνσεις: 1. Τοπική Ανάπτυξη 2. Διαχείριση Περιβάλλοντος 3. Αγωγή του Καταναλωτή.

Στο ΠΜΣ Βιώσιμης Ανάπτυξης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων των οποίων το γνωστικό αντικείμενο σχετίζεται με τις τρεις κατευθύνσεις του Προγράμματος ή άλλων συναφών τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και συναφών τμημάτων ΤΕΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 12 του Ν. 2916/2001.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων του ΠΜΣ είναι υποχρεωτική. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αιτήσεις υποψηφιότητας από τις 01/02/2010 μέχρι τις 21/05/2010.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην προκήρυξη του μεταπτυχιακού προγράμματος, πατώντας εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου