Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις επιμελητών ψηφιακών βοηθημάτων πανελλαδικών εξετάσεων

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων) για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων» (Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296437, Χρονική Διάρκεια Πράξης: 1/7/2010 έως 30/06/2013) και συγκεκριμένα των υποέργων «Σχεδιασμός και Παραγωγή του Περιεχομένου των μαθημάτων» και «Ανάπτυξη Ψηφιακού Περιεχομένου και Λειτουργία της Υπηρεσίας», προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων Επιμελητών υλικού ερωτήσεων/ασκήσεων και καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

1. Έως οκτώ (8) θέσεις Επιμελητών Βοηθήματος «Μαθηματικά Γενικής Παιδείας & Στοιχεία Στατιστικής»
2. Έως οκτώ (8) θέσεις Επιμελητών Βοηθήματος «Λατινικά»
3. Έως τέσσερις (4) θέσεις Επιμελητών Βοηθήματος «Αρχαία Ελληνικά – Φιλοσοφικός Λόγος»
4. Έως δύο (2) θέσεις Επιμελητών Βοηθήματος «Βιολογία Γενικής Παιδείας»

Όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν με σύμβαση μισθώσεως έργου, για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και σε κάθε περίπτωση με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι την λήξη της Πράξης, με βασικό αντικείμενο εργασιών την προετοιμασία υλικού σημειώσεων θεωρίας, ερωτήσεων – ασκήσεων και επαναληπτικών διαγωνισμάτων για κάθε ενότητα των βοηθημάτων.

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν οφείλουν για κάθε μία από τις ενότητες του βοηθήματος που θα τους ανατεθούν, να παραδώσουν:

α) Γραπτές σημειώσεις θεωρίας (για τη Γραμματική και το Συντακτικό του βοηθήματος των Λατινικών),
β) Ένα σύνολο παραδειγμάτων με ερωτήσεις και απαντήσεις καθώς και υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις που θα περιλαμβάνουν αναλυτικά τα βήματα επίλυσης, μεθοδολογικές υποδείξεις, παραπομπές σε βασικές και προαπαιτούμενες γνώσεις θεωρίας κλπ.
γ) Ένα σύνολο ερωτήσεων και ασκήσεων εξάσκησης μαζί με τις λύσεις τους.
δ) Ένα σύνολο επαναληπτικών διαγωνισμάτων διατυπωμένων στα πρότυπα των θεμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων.

Το παραπάνω αντικείμενο εργασιών εξειδικεύεται ανά βοήθημα.

Η υποβολή όλου του υλικού ασκήσεων από τον Επιμελητή θα γίνεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και θα ελέγχεται και θα εγκρίνεται από την αρμόδια Επιστημονική Ομάδα του βοηθήματος. Κάθε Επιμελητής υποχρεούται να προβεί σε δευτερογενή ποιοτικό έλεγχο του υλικού που θα παραδώσει μετά την ανάρτησή του στον ιστότοπο του βοηθήματος και να υλοποιήσει τυχόν διορθώσεις ή βελτιώσεις που θα εντοπιστούν.

Μετά την ολοκλήρωση της φάσης ανάπτυξης, ελέγχου και ανάρτησης του υλικού ασκήσεων στον ιστότοπο του βοηθήματος, το ΕΑ ΙΤΥ έχει τη δυνατότητα να αναθέσει σε κάποιους ή όλους τους Επιμελητές που θα επιλεγούν και με τη σύμφωνη γνώμη των ιδίων εργασίες Συμβούλου καθηγητή για το συγκεκριμένο βοήθημα μέχρι και τη λήξη της Πράξης

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της Πράξης, το αντικείμενο εργασιών των προκηρυσσόμενων θέσεων, τα απαιτούμενα προσόντα, τα δικαιολογητικά, την υποβολή των αιτήσεων και την διαδικασία επιλογής βρίσκονται στον δικτυακό τόπο http://partners4study.cti.gr/  και http://www.cti.gr/

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του δικτυακού τόπου http://partners4study.cti.gr/  το αργότερο μέχρι τις 18/04/2011, ώρα 17:00. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, η πρόσβαση στην ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης δεν θα είναι δυνατή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου