Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις μελών επιστημονικής ομάδας για τα Ψηφιακά Βοηθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων) για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων» (Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296437, Χρονική Διάρκεια Πράξης: 1/7/2010 έως 30/06/2013) και συγκεκριμένα των υποέργων «Σχεδιασμός και Παραγωγή του Περιεχομένου των μαθημάτων» και «Ανάπτυξη Ψηφιακού Περιεχομένου και Λειτουργία της Υπηρεσίας», καλεί εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων:

1. Έως τέσσερις (4) θέσεις μελών Επιστημονικής Ομάδας Βοηθημάτων «Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης» και «Μαθηματικά Γενικής Παιδείας & Στοιχεία Στατιστικής»
2. Έως τρεις (3) θέσεις μελών Επιστημονικής Ομάδας Βοηθήματος «Φυσική Κατεύθυνσης»
3. Έως τρεις (3) θέσεις μελών Επιστημονικής Ομάδας Βοηθήματος «Αρχαία Ελληνικά – Φιλοσοφικός Λόγος»
4. Έως τρεις (3) θέσεις μελών Επιστημονικής Ομάδας Βοηθήματος «Λατινικά»
5. Έως τρεις (3) θέσεις μελών Επιστημονικής Ομάδας Βοηθήματος «Βιολογία Γενικής Παιδείας»

Με Αντικείμενο εργασιών:

· Οργάνωση της ύλης των βοηθημάτων, αναλυτικός σχεδιασμός του τρόπου δόμησης της ύλης κάθε ενότητας (σημειώσεις θεωρίας, παραδείγματα εφαρμογής, ερωτήσεις/ασκήσεις κλπ.).
· Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών και καθοδήγηση των Εισηγητών και Επιμελητών στην προετοιμασία του συνολικού εκπαιδευτικού υλικού κάθε ενότητας των βοηθημάτων
· Αξιολόγηση των γραπτών σημειώσεων θεωρίας, των αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων, των προτεινόμενων σεναρίων των βιντεοδιαλέξεων, των βιντεοδιαλέξεων και του υλικού ερωτήσεων και ασκήσεων που θα προετοιμάζουν οι Εισηγητές και Επιμελητές που θα συμμετέχουν στην ανάπτυξη του περιεχομένου των βοηθημάτων
· Έλεγχος επιστημονικής πληρότητας και επάρκειας του εκπαιδευτικού περιεχομένου, διατύπωση παρατηρήσεων για διορθώσεις και βελτιώσεις και τελική παραλαβή του περιεχομένου. Δευτερογενής ποιοτικός έλεγχος του υλικού μετά την ανάρτησή του στον ιστότοπο του βοηθήματος,
· Επεξεργασία ερωτήσεων που υποβάλλουν οι χρήστες της υπηρεσίας των βοηθημάτων (εκπαιδευτικοί – μαθητές) και σχεδιασμός των απαντήσεων. Σχεδιασμός συχνών ερωτήσεων με τις απαντήσεις τους.
· Σχεδιασμός επαναληπτικών ασκήσεων με τη μορφή επαναληπτικών κριτηρίων αξιολόγησης (πχ. ανά κεφάλαιο ύλης) καθώς και επαναληπτικών διαγωνισμάτων των βοηθημάτων
· Επιλογή θεμάτων και λύσεων πανελλαδικών εξετάσεων προηγούμενων ετών
· Επεξεργασία προτάσεων για βελτιώσεις της δομής και οργάνωσης καθώς και τον εμπλουτισμό του ψηφιακού υλικού των βοηθημάτων μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του περιεχομένου (annotations, διασυνδέσεις υλικού, ενσωμάτωση διαδραστικών μικροεφαρμογών κλπ.)

Το παραπάνω αντικείμενο εργασιών εξειδικεύεται ανά βοήθημα.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της Πράξης, το αντικείμενο εργασιών των προκηρυσσόμενων θέσεων, τα απαιτούμενα προσόντα, τα δικαιολογητικά, την υποβολή των αιτήσεων και την διαδικασία επιλογής βρίσκονται στον δικτυακό τόπο http://partners4study.cti.gr/  και http://www.cti.gr/

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του δικτυακού τόπου http://partners4study.cti.gr/ το αργότερο μέχρι τις 16/04/2011, ώρα 17:00. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, η πρόσβαση στην ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης δεν θα είναι δυνατή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου